Regulamin sklepu

Strona główna/Regulamin sklepu
Regulamin sklepu 2022-01-19T14:09:44+00:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dekoracjegirlanda.pl

§1
Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest:
  PHU GIRLANDA ANNA LESZCZYŃSKA
  z siedzibą przy ZDROJOWA 23, 16-001 KLEOSIN
  NIP: 5422653359
  REGON: 050161158
  Telefon: 602 301 322
  E-mail: dekoracjegirlanda@gmail.com

§2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Odbiorca [dalej Odbiorca] jest to osoba wskazana przez Klienta jako adresat.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 4. Zdjęcia towarów umieszczone na stronach internetowych Sklepu należy traktować jako zdjęcia poglądowe. Towar każdorazowo jest wykonywany na zlecenie Klienta dlatego może on nieznacznie odbiegać od prezentowanych zdjęć.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 6. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.
 7. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
  • po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 6 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §7 niniejszego regulaminu.

§4
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl).
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu lub dostarcza własnym transportem na terenie Białegostoku i okolic (weryfikacja następuje poprzez kod pocztowy).
 2. Realizacja zamówień odbywa się w terminie 48 godzin od momentu odnotowania płatności, lub w terminie indywidualnym podanym przez Klienta (nie krótszym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia).

§6
Dostawa własnym transportem

 1. Dostawy realizowane są w godzinach pracy Sklepu:
  Poniedziałek: od 12:00 do 18:00
  Wtorek: od 14:00 do 18:00
  Środa: od 12:00 do 18:00
  Czwartek: od 12:00 do 18:00
  Piątek: od 12:00 do 18:00
  Sobota: od 12:00 do 18:00
 2. W dni ustawowo wolne od pracy Sklep realizuje dostawy po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji dostawy towaru spowodowane podaniem błędnych bądź niepełnych danych Odbiorcy.
 4. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na kontakt pracowników Sklepu z Odbiorcą celem potwierdzenia terminu i miejsca dostawy.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Odbiorcę trafia on do siedziby Sklepu i oczekuje na odbiór osobisty Klienta. O odmowie przyjęcia przez Odbiorcę Klient informowany jest telefonicznie. Odbiór towaru powinien nastąpić najpóźniej następnego dnia.
 6. Sklep podejmuje jedną próbę dostawy towaru do Odbiorcy. W przypadku gdy pod podanym adresem przedstawiciel Sklepu nie zastanie Odbiorcy, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny ze Sklepem .Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce oraz adresie Sklepu. Jeżeli Odbiorca nie skontaktuje się ze Sklepem i towar nie zostanie odebrany w następnym dniu pracy Sklepu, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 7. Przesyłki adresowane do szpitali, hoteli, banków, urzędów, korporacji doręczane są do sekretariatu lub portierni.

§7
Reklamacje /rękojmia

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:
  PHU GIRLANDA ANNA LESZCZYŃSKA
  ZDROJOWA 23
  16-001 KLEOSIN
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – pobierz.
 4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  • charakter wady – istotna czy nieistotna;
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na brak określonych kwiatów), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. bukiet kwiatów)
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (np. kwiaty)
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§9
Konto Klienta

 1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
 3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
  • po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
  • wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
  • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).
 1. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
  • wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
  • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 2. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 3. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§10
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11
Polityka prywatności

 1. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez klientów odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. października 1997. r. ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie RODO.
 2. Administratorem danych osobowych jest PHU Girlanda Anna Leszczyńska ul. Zdrojowa 23, 16-001 Kleosin, NIP: 542-26-53-359.
 3. Korzystając z usług Internetowej Kwiaciarni Girlanda, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez PHU Girlanda Anna Leszczyńska w szczególności do realizacji zamówieni i odpowiedzi na zapytania.
 4. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 6. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych PHU Girlanda Anna Leszczyńska. 
 7. Prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych można zrealizować poprzez zgłoszenie takiej dyspozycji mailowo na adres dekoracjegirlanda@gmail.com
 8. Właściciel serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Informacje o tych zmianach pojawią się na stronie sklepu dekoracjegirlanda.pl

§12
Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa JavaScript;
  4. akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§13
Postanowienia szczególne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
  • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
 3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.
 4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.